Deset let s TREMEDIAS PDF Tisk Email
Středa, 27 Červen 2018 20:42

V týmu TREMEDIAS jedeme společnou jízdu pomoci, podpory a provázení lidí prostřednictvím mediací, vzdělávání, supervizí, facilitací, poradenství, terapií a koučování.

„I cesta je cíl" ... tým TREMEDIAS, působící v oblasti sociální práce, nabízí i ostatním lidem možnost vstoupit na společnou cestu podpory založenou na otevírání potenciálu každého z nás s možností zlepšení kvality profesního nebo osobního života. V ideálním případě se lidé přijímající naši podporu učí být tvůrci svého života, tedy ovlivňovat svoji životní cestu.

V TREMEDIAS věříme ve zdroje v každém z nás, které pomáháme lidem objevovat :-)

 

10 let s tremedias

 
O sdružení PDF Tisk Email
Čtvrtek, 17 Říjen 2013 10:56

tremedias logoObčanské sdružení TREMEDIAS bylo založeno v roce 2008 s cílem poskytování mediace, supervize a vzdělávání s regionální působností v Kraji Vysočina. Postupně sdružení rozšířilo své působení na celorepublikové a nezůstalo ve svých činnostech pouze u původních aktivit. V současné době se členové sdružení věnují činnostem spojeným s:

 • poskytováním rodinných mediací a případových konferencí,
 • supervizi sociální práce a sociálních služeb,
 • odbornému poradenství v rámci výkonu sociálně-právní ochrany,
 • vzdělávání dospělých v kategorii odborného vzdělávání obchodní němčiny a angličtiny,
 • akreditovanému vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách,
 • rekvalifikacím MŠMT,
 • grantovému poradenství a
 • realizaci projektů Evropského sociálního fondu.

TREMEDIAS je:

 • akreditovanou, vzdělávací institucí MPSV ČR, dále pak
 • institucí, která disponuje akreditací rekvalifikačních programů MŠMT, současně
 • disponuje pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany, udělované KÚ Kraje Vysočina.

V roce 2014 v souladu s novou právní úpravou bylo občanské sdružení transformováno na spolek Tremedias.

 
Stanovy spolku PDF Tisk Email

STANOVY

 

spolku

 

TREMEDIAS

 

 

Čl. I
Název, sídlo, působnost a forma

1. Název spolku je TREMEDIAS, spolek (dále jen „spolek").

2. Sídlo spolku je v Třebíči, v současnosti na adrese: Tomáše Bati 1069, 674 01 Třebíč.

3. Spolek působí na celém území České republiky.

4. Spolek je dobrovolný svazek členů založený za účelem naplňování společného zájmu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Čl. II
Charakter spolku, poslání a činnost spolku

1. Spolek je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým, neziskovým svazkem osob, ve kterém se spolčily osoby, které budou vyvíjet aktivní činnosti v sociálně-právní oblasti.

2. Hlavním posláním spolku je:
a) poskytování mediace, supervize a facilitace,
b) provozování informační a poradenské činnosti v oblasti mediace, supervize a facilitace,
c) vzdělávání dospělých,
d) spolupráce se státními i nestátními organizacemi,
e) poskytování odborného poradenství pro rodiče a děti.

3. Vedlejší činností spolku je:
a) pořádání seminářů, kurzů a workshopů pro veřejnost,
b) grantové poradenství, zpracování projektových záměrů, administrace a řízení projektů,
finanční a ekonomické poradenství, metodický dozor nad realizací projektů.

4. Spolek může být členem jiného zájmového spolku s podobným zaměřením, v zájmu realizace svého poslání může být spolek společníkem jiného právního subjektu.

 

Čl. III
Vznik členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné.

2. Členem spolku se může stát každá osoba, která se chce podílet na činnosti spolku, a která souhlasí s jeho stanovami a cíli.

3. Členství ve spolku vzniká na základě podání písemné žádosti a následného usnesení o přijetí nadpoloviční většinou všech členů nejvyššího orgánu spolku, a to členského výboru.

 

Čl. IV
Práva a povinnosti členů spolku

1. Práva členů spolku jsou:
a) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů,
b) využívat všech služeb spolku a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných spolkem,
c) být informován o činnosti spolku a jeho hospodaření,
d) podávat návrhy a podněty k činnosti spolku,
e) dobrovolnými příspěvky a dary, popř. jinou formou přispívat k rozvoji a zajištění činnosti spolku.

2. Povinnosti členů spolku jsou:
a) jednat ve shodě s posláním spolku a aktivně se podílet na jeho činnosti, rozvoji a dobrém jménu,
b) řídit se stanovami,
c) účastnit se jednání členské schůze,
d) řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost ve spolku,
e) respektovat rozhodnutí nejvyššího orgánu – členského výboru.

 

Čl. V
Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

1. Písemným oznámením člena členskému výboru o ukončení členství.

2. Úmrtím člena.

3. Ukončením členství, o kterém může rozhodnout nadpoloviční většina členského výboru
a) při hrubém porušení stanov spolku,
b) jestliže se člen nepodílí na činnosti spolku déle než 1 rok.

4. Zánikem spolku.

 

Čl. V
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1. Členský výbor.

2. Členská schůze.

 

Čl. VI
Členská schůze

1. Členská schůze je shromážděním všech členů spolku.

2. Členskou schůzi svolává předseda členského výboru nejméně jedenkrát ročně nebo na žádost alespoň jedné třetiny všech členů členského výboru, a to nejpozději do 30ti dnů před jejím konáním.

3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku.

4. K usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů spolku.

 

Čl. VII
Působnost členské schůze

Do působnosti členské schůze patří zejména:

1. Navrhovat změny stanov spolku.

2. Projednávat koncepci činnosti spolku.

3. Projednávat roční účetní uzávěrku a zprávu o hospodaření.

4. Projednávat zprávu o činnosti spolku.

5. Volit a odvolávat členy členského výboru spolku.

6. Vznášet připomínky, návrhy, námitky k činnosti členského výboru spolku.

 

Čl. VIII
Členský výbor

1. Členský výbor je nejvyšším orgánem spolku a současně statutárním orgánem spolku. Členy členského výboru volí členská schůze ze svého středu.

2. Členský výbor je řídícím orgánem spolku.

3. Členský výbor určuje hlavní zaměření spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výsledek hospodaření spolku, hodnotí činnost členů spolku a rozhoduje o zrušení spolku, likvidaci nebo jeho přeměně.

4. Členský výbor má 7 členů. V případě rezignace některého z členů má výbor právo kooptovat nového člena výboru. Na nejbližší členské schůzi proběhne volba nového člena.

5. Člen členského výboru může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem doručení oznámení tohoto odstoupení členskému výboru.

7. Výbor ze svého středu volí a odvolává předsedu členského výboru.

8. Předseda výboru spolku:
a) zastupuje spolek navenek,
b) jedná a podepisuje jménem spolku,
c) svolává členskou schůzi spolku,
d) rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti spolku v období mezi zasedáními výboru,
e) má právo rozdělovat pravomoci výboru spolku mezi jeho jednotlivé členy.

 

Čl. X
Hospodaření a majetek spolku

1. Spolek hospodaří se svým a se svěřeným majetkem; k plnění svých cílů užívá majetek, který tvoří zejména:
a) movitý majetek, případně nemovitý majetek,
b) finanční dotace, příspěvky a dary, popřípadě dědictví,
c) dalšími příjmy mohou být příjmy z vedlejší činnosti, která je v souladu s cíli spolku.

2. Spolek vykonává činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním. Žádná z činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Získá-li spolek příjmy ze své činnosti, pak tyto použije výhradně pro podporu a rozvoj spolku a k úhradě nákladů na vlastní správu.

3. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, organizačním řádem a vnitřními předpisy spolku.

 

Čl. XI
Řešení sporů

1. Spory vyplývající z členství nebo z činnosti spolku řeší výbor spolku.

 

Čl. XII
Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, vysloví-li se pro to nejméně dvě třetiny řádných členů.

2. V případě zániku spolku se provede likvidace, pro kterou se odpovídajícím způsobem použijí ustanovení občanského zákoníku o likvidaci spolku.

 

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy (včetně změn a doplňků) nabývají účinnosti dnem jejich přijetí valnou hromadou.

2. Změny a doplňky stanov provádí pouze členský výbor.

3. V otázkách neupravených v těchto stanovách se použije obecně závazných předpisů, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Stanovy schválila valná hromada dne: 13.11.2014

 

Jména a podpisy členů valné hromady:

 

JUDr. Nicol Bednaříková, Ing. Kateřina Prokopová, Mgr. Vladimíra Jůzová,

Mgr. Alena Dzurňáková, Mgr. Iva Macková, Mgr. Iva Ryglová,

Mgr. František Pokorný

 
Tisková konference proběhla PDF Tisk Email
Úterý, 10 Květen 2011 10:19

konference_projekty

Tisková zpráva

Dne 9. května 2011 proběhla v prostorách Západomoravské vysoké školy Třebíč a občanského sdružení TreMediaS tisková konference projektů financovaných z Evropského sociálního fondu s názvem E-learning formy vzdělávání dospělých.
Celý článek...
 
Tisková konference PDF Tisk Email
Středa, 04 Květen 2011 20:28

Pozvánka na tiskovou konferenci

projektů ESF zaměřených na e-learning formu vzdělávání dospělých

 

Občanské sdružení TreMediaS a Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s., si dovolují pozvat zájemce z řad příznivců sdružení i široké veřejnosti na tiskovou konferenci k projektům ESF s názvem E-learning formy vzdělávání dospělých, která se uskuteční v pondělí 9. května 2011 v 11.00 hodin v prostorách Západomoravské vysoké školy Třebíč, Okružní 935, Třebíč - budova B č. 209.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 1 z 3

Website Powered by Joomla!