supervize soc prace mProstřednictvím projektu „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778, Operačního programu Zaměstnanost, nabízí supervizorky TREMEDIAS profesní podporu formou supervize zaměstnancům veřejné správy obecních úřadů v Kraji Vysočina, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

 


Od měsíce září 2016 využívají skupinové a individuální supervize sociální práce především zaměstnanci jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v kontextu výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Dne 18. 10. 2016 se uskutečnilo první skupinové supervizní setkání sociálních pracovníků s tematickým zaměřením na výkon pozice kurátora pro mládež, při kterém došlo k propojení zaměstnanců veřejné správy Města Třebíč, Města Velké Meziříčí, Města Moravské Budějovice a Magistrátu města Jihlavy.

Sdílená témata vycházela z aktuálních potřeb účastníků, jednalo se např. o dilemata spolupráce kurátorů s mladistvými klienty, jejich rodinami a dalšími aktéry při výkonu ústavní výchovy. Téma aplikovatelnosti výchovných opatření udělovaných mladistvým klientům ve správním řízení obecním úřadem přineslo zajímavé inspirace nejen pro zúčastněné, ale zazněl i podnět k přenesení výstupů z tohoto tématu směrem ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, kdy by mohla fungovat jednotnost přístupu ve využití výchovných opatření udělovaných obecními úřady v daném regionu.

Sdíleny byly zkušenosti s procesem správního řízení, ale i dilemata konfliktu dvojrole klíčového pracovníka mladistvého klienta a udělovatele sankce výchovného opatření. Inspirací bylo oddělování těchto rolí, kdy je vhodné, aby klíčový pracovník klienta nebyl současně tím, kdo vede správní řízení o výchovném opatření, přičemž se osvědčuje zkušenost zodpovědnosti za proces správního řízení vedoucím OSPOD nebo vedoucím odboru.

Supervizní setkání vytvořilo prostor pro osobní setkání zaměstnanců veřejné správy vykonávajících specializovanou funkci, ceněna byla především možnost předávání zkušeností mezi jednotlivými pracovišti v tématech, která jsou aktuální a především dilematická. Účastníci supervizního setkání projevili zájem o pravidelná setkání s četností 1x za tři měsíce, přičemž se shodli v tom, že místo setkání by mohl nabídnout vždy některý z účastníků supervize. Další supervizní setkání kurátorů pro mládež se tak uskuteční na Magistrátu města Jihlavy v termínu 17. 1. 2017.

 

Zpracovaly: Mgr. Iva Macková a Mgr. Alena Dzurňáková

 

supervize soc prace

 

supervize soc prace2

 

supervize soc prace3

 

supervize soc prace4

Joomla templates by a4joomla