Od počátku roku 2017 pokračuje realizace projektu „Profesionalizace sociálního začleňování v Kraji Vysočina", CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000778, Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím poskytování supervize zaměstnancům veřejné správy v sociální oblasti.

V termínu 10. 1. 2017 se uskutečnilo v sídle TREMEDIAS skupinové supervizní setkání sociálních pracovníků s tematickým zaměřením na výkon náhradní rodinné péče za účasti zaměstnanců tří obecních úřadů s rozšířenou působností:

  • Města Moravské Budějovice,
  • Města Telče a
  • Magistrátu města Jihlavy

Ve skupině byla za podpory supervizorek sdílena témata vycházející z potřeb supervidovaných:

  • jak využít případové konference v náhradní rodinné péči
  • hledání zájmu dítěte v současném systému náhradní rodinné péče
  • načasování uzavření dohody (dodatku dohody) s ohledem na vykonatelnost a právní moc při pěstounské péči
  • jak nakládat se spisovou dokumentací OP, EV při doprovázení v pěstounských rodinách (postupování spisů, archivace spisů)

V jednotlivých tématech byla sdílena tematická dilemata účastníků a hledáním možností řešení v kontextu sociálního začleňování v oblasti náhradní rodinné péče, převážně při výkonu pěstounské péče.

Účastníky supervizního setkání byla ceněna možnost navázání kontaktů mezi sociálními pracovníky z různých úřadů v rámci specifického výkonu, vytváření prostoru pro sdílení dilemat praxe, otázek či nejasností; možnost sdílet aktuální témata a potřeby samotnými sociálními pracovníky.

Ze strany supervidovaných byl projeven zájem o pravidelná setkávání s tematickým zaměřením na výkon náhradní rodinné péče s četností 1x za 3 měsíce.

Další setkání: TREMEDIAS, Třebíč – Tomáše Bati 1069, úterý 4. 4. 2017 v čase 9.00 – 12.00 hodin.

Zpracovaly: Mgr. Iva Macková a Mgr. Alena Dzurňáková

supervizni setkani

supervizni setkani 1

Joomla templates by a4joomla