Jedenáct let fungování spolku TREMEDIAS nabízí možnost ohlédnutí se, pozastavení se,
uvědomění si … a nás v týmu při této příležitosti napadá otázka:

„Co jsou žité hodnoty týmu TREMEDIAS?“

Stabilita jakožto síla vůle a odhodlanosti, získáváme ji, když se věnujeme tomu, na čem
nám opravdu záleží, jakožto stabilní tým známe svůj směr a toho se držíme.

Tvořivost se schopností přicházet s novými neotřelými nápady, projekty, záměry … je
to projev naší nespoutané síly, umožňuje nám kombinovat tradiční prvky
s netradičními způsoby, vidět věci v jiném světle a hledat nové cesty v oblasti
pomáhajících profesí.

Důvěra jakožto základ vzniku i pokračování jakéhokoliv vztahu, důvěřovat pro nás
znamená spoléhat se na druhé beze strachu ze zklamání, pomáhá nám překonávat
překážky a pochybnosti. Umíme se spolehnout na sebe navzájem, na druhé. Naše
důvěra je založená na optimistické budoucnosti.

Radostnost pro náš tým znamená zažívat vnitřní pocit klidu a štěstí, oceňovat všechny
dary, které nám život přináší, užívat si i malé radosti, nejedná se o krátkodobou emoci,
ale o dlouhodobý stav mysli. Pomáhá nám překonat i těžší životní chvíle, neboť víme, že
vše je jak má být, radostnost nám dává příležitost k lehkosti žití spojenou se
smysluplností naší práce.

Podpora je pro náš tým příležitostí stát vedle někoho na jeho cestě a poskytnout mu to,
co potřebuje, aby na ní mohl pokračovat. U cílové skupiny pomáhajících profesionálů je
to především podpora formou vzdělávání, supervizí, mentorinku či koučování. U cílové
skupiny klientů se jedná o podporu formou poradenství, terapií, rodinných mediací,
edukace či vzdělávání.

Vytrvalost vnímáme jakožto předpoklad úspěchu. Pokud se dle nás člověk, tým či
organizace vzdají při prvním nezdaru, nikdy se úspěchu nedočkají. I náš tým zažíval za
dobu své existence chvíle radostné, ale i momenty nezdaru, které pro nás byly
příležitostí na cestě ke změně. Šlo o překonávání překážek bez ohledu na to, jak dlouho
potrvají. A tou jednou našim týmem žitou překážkou byla zásadní změna na přelomu
roku 2018/2019 v podobě nečekané a neplánované změny sídla naší organizace. Tato
vnucená změna, kterou tým přijal jako výzvu, přinesla pro nás i pro naše cílové skupiny
vhodnější podmínky a prostředí pro přímou práci. Od února 2019 se s členy týmu
TREMEDIAS můžete potkávat na nové „dobré“ adrese Třebíč – Otmarova 82/3.

 

Těšíme se na další potkávání se s vámi.

Za tým spolku TREMEDIAS  Mgr. Iva Macková

Celý text výroční zprávy je k dispozici zde

V týmu TREMEDIAS jedeme společnou desetiletou jízdu pomoci, podpory a provázení lidí prostřednictvím mediací, vzdělávání, supervizí, facilitací, poradenství, mentorinku, terapií a koučování.

"Pojď, zkusíme to společně" je mottem námi nabízené profesní podpory v roce 2018.

Tým TREMEDIAS, působící v oblasti pomáhajících profesí, nabízí i ostatním lidem možnost vstoupit na společnou cestu podpory založenou na otevírání potenciálu každého z nás s možností zlepšení kvality profesního nebo osobního života. V ideálním případě se lidé přijímající naši podporu učí být tvůrci svého života, tedy ovlivňovat svoji životní cestu. I my jsme tvůrci, lákají nás nové výzvy ve vzdělávání či využívání inovativních metod v oblasti sociální práce.

V roce 2018 se vydáváme na novou cestu … společně s dalšími aktéry zavádíme interdisciplinární spolupráci v opatrovnických řízeních v územním obvodu Okresního soudu Třebíč podle tzv. cochemského modelu. Smysl a užitečnost tohoto modelu vidíme v profesním rozvoji interdisciplinární spolupráce a jednotnosti přístupu zúčastněných – soudu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, odborné pomoci mediátorů a terapeutů, jejichž společným cílem je podpora rodičů pro dohodu na nejlepším zájmu dítěte. A co je zájmem týmu TREMEDIAS? Jít dál, občas i nevyšlapanou cestou, k novým výzvám.

 

Celý text výroční zprávy je k dispozici  zde

„I cesta je cíl" ... tým TREMEDIAS, působící v oblasti sociální práce, nabízí i ostatním lidem možnost vstoupit na společnou cestu podpory založenou na otevírání potenciálu každého z nás s možností zlepšení kvality profesního nebo osobního  života.

V ideálním případě se lidé přijímající naši podporu učí být tvůrci svého života, tedy ovlivňovat svoji životní cestu. V TREMEDIAS věříme ve zdroje v každém z nás, které pomáháme lidem objevovat formou podpory jejich rozvoje prostřednictvím mediací, supervizí, vzdělávání, facilitací, terapií, mentorinku či koučování. V těchto různých formách podpory rádi využíváme kreativních možností.

 

To jsou úvodní slova výroční právy za rok 2017.

Plný text výroční zprávy si můžete stánout ve formátu pdf.

Proměna občanského sdružení ve spolek přinesla v osmém roce existence TREMEDIAS i jistou proměnu ve vnímání formy nabízené podpory založené kromě jiného na využití poradenského přístupu více směrem k přístupům přímé podpory otevírající potenciál klienta. Profesní zkušenosti týmu TREMEDIAS jsou postupně úročeny v další profesní růst a nadhled, který se snažíme předávat dál v souladu s posláním spolku a prioritou směřující k rozvoji sociální práce. Ve svých činnostech nabízíme cílovým skupinám sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a osobám se sociálním či zdravotním znevýhodněním, možnost vstoupit na naši pomyslnou loď podpory, kdy využitím našich služeb mohou dočasným společným plutím na jedné lodi zlepšit kvalitu svého profesního nebo osobního života. V ideálním případě se lidé přijímající naši podporu učí býti tvůrci svého života a řídit samostatně svoji životní loď. V TREMEDIAS věříme ve zdroje v každém z nás, které pomáháme lidem objevovat formou podpory jejich rozvoje prostřednictvím vzdělávání, supervizí, mentorinku, facilitací, poradenství, mediací, terapií či koučování.

 

Plný text výroční zprávy k seznámení  z d e

 

Mgr. Iva Macková
předsedkyně TREMEDIAS, spolek

Obsáhlá výroční zpráva za rok 2015, jak již tradičně, začíná úvodním slovem předsedkyně našeho spolku Mgr. Ivy Mackové:

Při ohlédnutí se za osmiletou historií je možné sledovat rozvoj TREMEDIAS z místní třebíčské organizace v regionální, respektive v organizaci s celorepublikovou působností. Lze k tomu přistoupit přes realizované projekty, kdy při vzniku TREMEDIAS bylo využíváno pouze dotací z Grantů Města Třebíče, postupně se dotační zdroje podařilo rozšiřovat o účelové dotace MPSV ČR odboru rodinné politiky a Krajského úřadu Kraje Vysočina, dotace Evropského sociálního fondu a nově i Grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
A čemu se věnoval spolek TREMEDIAS v roce 2015?

Vážení přátelé,

rok 2014 byl pro TREMEDIAS rokem nových příležitostí v množství realizovaných projektů a počtu podpořených klientů. S posláním občanského sdružení, respektive od prosince 2014 se spolkem, ladí poskytování podpory osobám z různých cílových skupin.

Výročí zpráva přináší přehled jednotlivých projektů, které směřovaly do oblasti podpory rodiny, k osobám sociálně a zdravotně znevýhodněným na trhu práce, profesního rozvoje sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách či odborného jazykového vzdělávání dospělých.

Je možné konstatovat, že dospělejším se stal i TREMEDIAS, který ve svém šestém roce existence dosáhl pomyslné školní zralosti, stal se zkušenějším a vhodněji reagujícím na potřeby osob z cílových skupin.

V týmu TREMEDIAS si vážíme možnosti tvořivě pracovat, lákají nás nové výzvy a příležitosti, snažíme se stále profesně rozvíjet. Našim společným cílem je pocit dobře odvedené práce a spokojenost našich klientů.

Těší nás, že ani Vám není naše práce lhostejná.

 

Mgr. Iva Macková, předsedkyně TREMEDIAS

 

Celá zpráva je k nahlédnutí  z d e

Úvodní slovo

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu nyní již ne občanského sdružení, ale „spolku" TREMEDIAS. Změnu právní formy naší organizace přinesla nová právní úprava účinná od 1. 1. 2014. Dovolujeme si Vás pozvat k nahlédnutí na aktivity uskutečněné v roce 2013. Byl to rok po mnoha stránkách hektický, plný příznivých zvratů a očekávání nových příležitostí. Je namístě poděkovat všem, kteří se zapojili do našich činností, podporovali nás a přispěli tak k naplnění vytyčených cílů.
Dovolte nám proto na tomto místě poděkovat všem jednotlivcům i institucím za vzájemně přínosnou spolupráci a rozvoj naší organizace.

Joomla templates by a4joomla